Eureka Dotacje i Projekty Eureka Dotacje i Projekty 2
extension

Projekty

Nazwa projektu

,,Wdrożenie wyników prac B+R nad sposobem cięcia i przewijania niskogramaturowych papierów termicznych w firmie EUREKA Waldemar Chmiel w Iławie’’ w ramach Osi Priorytetowej 1 – ,,Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur’’ Działania 1.5 – ,,Nowoczesne firmy’’ Poddziałania 1.5.1 – ,,Wdrożenia wyników prac B+R’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na wdrożeniu wyników prac B+R dotyczących sposobu cięcia wzdłużnego i przewijania papierów termoczułych o niskich gramaturach stosowanych do produkcji rolek do kas fiskalnych, co umożliwi wprowadzenie do zakładu innowacji procesowej i produktowej o zasięgu krajowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup jednej linii do produkcji i pakowania rolek do kas fiskalnych. Maszyna będzie przeznaczona do obsługi procesu przetwarzania papierów termicznych na rolki do kas i w sposób kompleksowy go zintegruje i zautomatyzuje. Stworzy niezbędne warunki techniczne do efektywnego wykorzystania papierów termoczułych o gramaturze niższej niż 48g/m2, wzrostu wydajności produkcji, możliwości techniczne zadruku nawijanych papierów na jednym stanowisku roboczym, nanoszenia na papier substancji uszlachetniającej itp., tym samym podwyższając wydajność jakość produkcji.

W konsekwencji realizacji projektu oferta firmy EUREKA powiększy się o jeden nowy produkt: niskogramaturowe rolki do kas fiskalnych o parametrach do tej pory niedostępnych na rynku i wynikających z użytego nowego surowca termicznego.

Najważniejsze etapy projektu:

ETAP 1: konkurencyjny wybór dostawcy urządzenia,

ETAP 2: zakup i dostawa środka trwałego w drodze leasingu,

ETAP 3: wdrożenie i rozpoczęcie produkcji nowego produktu: niskogramaturowych rolek do kas fiskalnych i rozliczenie projektu

Projekt będzie realizowany w miejscowości Kamień Duży (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy EUREKA Waldemar Chmiel poprzez wdrożenie do przedsięwzięcia wyników prac B+R co jednocześnie zapewni osiągnięcie innowacji procesowej i produktowej w skali kraju.

Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 872.720,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 575.122,48 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 48/100).

08.11.2016 r. – WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 listopada 2016 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup linii do produkcji i pakowania rolek do  kas fiskalnych o szerokości co najmniej 1320 mm wraz z sekcją drukującą w jednym kolorze złożoną przez firmę LA MECCANICA FUMAGALLI SRL (Via Lavoratori Autobianchi – Lotto 1 B – 20832 Desio ITALY).

01.09.2016 r. – ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu ,,Wdrożenie wyników prac B+R nad sposobem cięcia ultracienkiego papieru termoczułego w firmie EUREKA Waldemar Chmiel w Iławie’’ w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, niniejszym zapraszamy do złożenia ofert na zakup linii do produkcji i pakowania rolek do kas fiskalnych o szerokości nie mniejszej niż 1320 mm wraz z sekcją drukującą w jednym kolorze.
Oferty proszę przesyłać na adres eureka.ilawa@gmail.com w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym ogłoszeniu i z najniższą zaproponowaną ceną zakupu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Waldemarem Chmiel (+48 607 580 042).

Sprawdź nasz nowy produkt!

Totalna innowacja: Bezgilzowe Rolki - Ekologiczne rolki termiczne.