Eureka Dotacje i Projekty Eureka Dotacje i Projekty 2
extension

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu

,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie ,,EUREKA’’ Waldemar Chmiel w ramach w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,,Efektywność energetyczna’’, Działania 4.1. – ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu

Planowana inwestycja polegać będzie na zakupie i montażu 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy każdej po 49,92 kW na dwóch dachach budynków produkcyjnych firmy EUREKA Waldemar Chmiel w miejscowości Kamień Duży53, gmina Iława, działki 13/3 i 13/4. Do instalacji będzie wykorzystane 312 modułów fotowoltaicznych o mocy 320W. Uzyskana energia będzie wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa a ewentualna nadwyżka energii będzie odsprzedawana do operatora energetycznego.

Harmonogram projektu:

  1. Etap przygotowań – wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  2. Etap wdrożenia – zakup i montaż:
    1. paneli fotowoltaicznych,
    2. inwerterów DC/AC,
    3. instalacji elektrycznej DC i AC,
    4. aparatury montażowej i zabezpieczającej.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Kamień Duży (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

W wyniku realizacji projektu zwiększony zostanie udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu, zwiększy się poziom samowystarczalności firmy w zakresie wykorzystywanych rodzajów energii na potrzeby działalności firmy, zwiększy się także konkurencyjność firmy poprzez realizację ,,zielonych inwestycji’’, nastąpi spadek gazów cieplarnianych, zmniejszą się koszty utrzymania obiektu poprzez oszczędności energii elektrycznej jak również rozpowszechniona zostanie informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu oraz sposobie wydatkowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 625.915,02 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 02/100).

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi: 325.568,10 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 10/100).


Nazwa projektu

,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka wraz z modernizacją linii produkcyjnej’’ w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,,Efektywność energetyczna’’, Działania 4.2. – ,,Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Eureka na bardziej efektywną energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE oraz na głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków przedsiębiorstwa wraz z wymianą i modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.

Harmonogram projektu:

– docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

– wymiana drzwi i bram zewnętrznych oraz zewnętrznych przegród przeźroczystych,

– remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła – kocioł na pellet 32KW,

– remont instalacji ciepłej wody użytkowej,

– wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego,

– montaż paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 7,59 kW (23szt. paneli o mocy 330W każdy) na dachu budynku,

– wymiana urządzeń linii produkcyjnej,

– promocja projektu poprzez montaż 2 tablic pamiątkowych.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Wola Kamieńska (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, produkowana będzie energia elektryczna z instalacji OZE, nastąpi spadek gazów cieplarnianych, zmniejszą się koszty utrzymania obiektu poprzez oszczędności energii elektrycznej i cieplnej jak również rozpowszechniona zostanie informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu oraz sposobie wydatkowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.132.572,12 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 12/100).

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi: 768.583,70 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 70/100)

 

Wybór najkorzystniejszych ofert

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel wraz z modernizacją linii produkcyjnej w związku z ogłoszonymi przetargami na:

1) modernizację linii produkcyjnej w celu poprawy efektywności energetycznej wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę LA MECCANICA FUMAGALLI SRL (Via Lavoratori Autobianchi – Lotto 1 B – 20832 Desio ITALY),

2) roboty budowlane niezbędne do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez SZALBET-BUDOWLANE Sławomir Lewandowski z siedzibą w Iławie przy ulicy Odnowiciela 10/60, 14-200.

Dodatkowo mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 1 kwietnia 2020 roku w związku z ogłoszonym przetargiem na zakup i montaż 2 tablic pamiątkowych niezbędnych do promocji projektu: ,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka Waldemar Chmiel wraz z modernizacją linii produkcyjnej’’ wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś (ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg)

Sprawdź nasz nowy produkt!

Totalna innowacja: Bezgilzowe Rolki - Ekologiczne rolki termiczne.