Rolki Termiczne Rolki termiczne BPA FREE
Eureka Dotacje i Projekty
content_paste

Regulamin i Warunki Dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

 1. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw obowiązują bez wyjątku dla wszystkich umów, dostaw i usług realizowanych przez EUREKA Waldemar Chmiel, zwaną dalej EUREKA, a odbiorcami towarów i usług zwanymi dalej Kupującym.
 2. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw zamieszczone są na stronie internetowej: eurekailawa.pl.
 3. Ogólne warunki regulują zasady i tryb postępowania przy zawieraniu umów.
 4. Przyjęcie odmiennego trybu i zasad postępowania dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy to EUREKA osiągnie pisemne porozumienie z konkretnym Kupującym modyfikujące postanowienia ogólnych warunków.
 5. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników EUREKA, jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 6. Dla potrzeb niniejszych warunków za formę pisemną uważa się również korespondencję przesyłana pocztą elektroniczną i faksem.
 7. Kupujący podejmując współpracę z EUREKA jednocześnie akceptuje wszystkie warunki sprzedaży i dostaw opisane szczegółowo na stronie internetowej eurekailawa.pl

I   Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia stanowiącego akceptację oferty przygotowanej przez EUREKA – w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Oferta dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie ze strony EUREKA przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Oferta może być przyjęta przez Kupującego jedynie wprost, bez możliwości wprowadzenia zmian ze strony Kupującego. Zastrzeżenie przez Kupującego w zamówieniu zmian w stosunku do treści oferty, poczytuje się w razie wątpliwości za nowe zapytanie ofertowe.
 3. Jeżeli EUREKA uzna status finansowy Kupującego za niezadowalający i/ lub budzący wątpliwości co do ewentualnego uiszczenia należności, a także w wypadku nowych Klientów lub zamówień o dużej wartości, EUREKA przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, może zażądać wpłaty zaliczki, złożenia odpowiedniej gwarancji finansowej lub wpłaty pełnej należności za towar przed dostawą. W razie niedotrzymania powyższych warunków w określonym przez EUREKA terminie, Eureka w ciągu kolejnych 14 dnia ma prawo odstąpić od umowy i uznać zamówienie za nieważne.

II Zapłata

 1. Zapłata za towar winna nastąpić w terminie i na warunkach określonych w ofercie. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 2. Wszelkie rozliczenia winny być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego EUREKA wskazanego na fakturze.
 3. Dopuszcza się regulowanie należności gotówką, o ile kwota i częstotliwość rozliczeń nie naruszają obowiązujących w tej mierze przepisów.
 4. W razie opóźnienia w zapłacie EUREKA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 5. W razie gdy EUREKA poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar, EUREKA ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, a także zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu w ciągu kolejnych 14 dni od umowy odstąpić.
 6. Jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny EUREKA może żądać zapłaty bez względu na ustalony termin płatności.
 7. Jeżeli Kupujący opóźni się z zapłatą za towar powyżej 30 dni, Sprzedający może obciążyć go kosztami działań windykacyjnych podjętych dla uzyskania zapłaty za dostarczony towar.
 8. EUREKA zastrzega sobie prawo rozliczenia każdej wpłaty od Kupującego wg kolejności wymagalności płatności. Wyłącza się stosownie art. 451 kodeksu cywilnego.

III Terminy dostaw i transport

 1. Termin realizacji zamówienia określony w ofercie oznacza termin gotowości towaru do wysyłki z magazynu EUREKA.
 2. EUREKA nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od EUREKA, spowodowanymi np. przez siłę wyższą , działania sił przyrody takie jak: pożar, powódź itp., strajk , przestoje na granicy lub w czasie transportu , a także przestoje i opóźnienia spowodowane u dostawców, nagłe awarie maszyn, wyłączenia energii, akty władzy państwowej. Opóźnienie z dostawą do 14 dni nie jest traktowane jako naruszenie terminu dostawy.
 3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w umówionej dacie, a faktyczny odbiór nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie Kupującego EUREKA zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zamówiony towar postawiony do dyspozycji Kupującego w magazynie EUREKA.

IV Warunki wysyłki

 1. Towar wysyłany jest co do zasady w opakowaniu zabezpieczającym go na czas transportu zgodnie ze standardami EUREKA
 2. Zgodnie z art. 544 k.c. wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą powierzenia go przez EUREKA przewoźnikowi.
 3. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który stwierdzi ubytek lub uszkodzenie towaru w czasie transportu , obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika , a w szczególności odnotować informacje o uszkodzeniach na liście przewozowym.
 4. Z chwilą wydania towaru korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.
 5. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru pozostawionego mu do dyspozycji, EUREKA może obciążyć go kosztami składowania.

V Opakowania zwrotne

 1. W przypadku dostawy na paletach EURO Kupujący zobowiązuje się do ich zwrotu ale nie później jednak aniżeli do 30 dni od dnia dostawy. W przypadku braku zwrotu palet transportowych EURO , w ciągu 30 dni od daty dostawy/odbioru Kupujący zapłaci EUREKA odszkodowanie według cen zakupu, po jakich palety zakupuje w danym okresie EUREKA i będzie zobowiązany do zapłaty tej należności w terminie 7 dni od daty otrzymania księgowego dokumentu obciążającego.

VI Wady

 1. Kupujący winien zbadać towar w momencie odbioru pod kątem uszkodzenia opakowań zbiorczych oraz zgodności z zamówieniem. Uszkodzenia opakowań zbiorczych oraz niezgodności z zamówieniem powinny być zgłoszone przez Kupującego w momencie odbioru towaru. Wszelkie inne wady towaru powinny być zgłoszone w terminie 7 dni od ich wykrycia.
 2. EUREKA rozpatrzy zgłoszoną reklamacją w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach ( np. konieczności wykonania testów laboratoryjnych, powołanie rzeczoznawców itp.) termin rozpatrzeni reklamacji może być dłuższy. O wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji EUREKA poinformuje Kupującego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną nastąpi wg wyboru EUREKA ,usunięcie wad lub dostawa towaru wolnego od wad lub zwrot dokonanej zapłaty za wadliwy towar.
 4. Dla usunięcia wad względnie dostawy zastępczej Kupujący winien postawić do dyspozycji EUREKA kwestionowaną dostawę lub część dostawy lub część dostawy wraz z oryginalnymi opakowaniami zbiorczymi zawierającymi etykiety producenta umożliwiającymi identyfikację partii produkcyjnej.
 5. EUREKA nie odpowiada za skutki podjętych przez Kupującego albo stronę trzecią zmian i / albo prac naprawczych.
 6. Zgodnie z art. 558 k.c. EUREKA oświadcza, że wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi , a Kupujący wyraża na powyższe zgodę , dokonując zakupów na niniejszych warunkach.
 7. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność EUREKA wobec Kupującego z tytułu jakikolwiek roszczeń , zobowiązań , szkód , odszkodowań , kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego EUREKA przez Kupującego przy danej transakcji.
 8. W przypadku spraw spornych sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy według siedziby EUREKA
 9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach handlowych i marketingowych
 10. Zmiana niniejszych warunków następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.eurekailawa.pl. Przed zaakceptowaniem oferty EUREKA Kupujący winien zapoznać się z aktualnymi warunkami sprzedaży i dostaw.