Eureka Dotacje i Projekty Eureka Dotacje i Projekty 2
extension

Współpraca

Nazwa projektu

,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Eureka wraz z modernizacją linii produkcyjnej’’ w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,,Efektywność energetyczna’’, Działania 4.2. – ,,Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Eureka na bardziej efektywną energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE oraz na głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków przedsiębiorstwa wraz z wymianą i modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.

Harmonogram projektu:

– docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

– wymiana drzwi i bram zewnętrznych oraz zewnętrznych przegród przeźroczystych,

– remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła – kocioł na pellet 32KW,

– remont instalacji ciepłej wody użytkowej,

– wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego,

– montaż paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 7,59 kW (23szt. paneli o mocy 330W każdy) na dachu budynku,

– wymiana urządzeń linii produkcyjnej.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Wola Kamieńska (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, produkowana będzie energia elektryczna z instalacji OZE, nastąpi spadek gazów cieplarnianych, zmniejszą się koszty utrzymania obiektu poprzez oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Wartość projektu i dofinansowanie

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.132.572,12 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 12/100).

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi: 768.583,70 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 70/100)

Sprawdź nasz nowy produkt!

Totalna innowacja: Bezgilzowe Rolki - Ekologiczne rolki termiczne.